Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/80/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasionówka, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość bądź sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywne lub nieselektywne), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Deklaracje należy składać do Urzędu Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka.

4. Deklarację można składać:

1) w formie papierowej:

a) osobiście,

b) za pośrednictwem poczty;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie: .pdf, .jpg, .odt lub .doc/docx (układ informacji i powiązań złożonych deklaracji - jak w załączniku do uchwały):

a) na adres e-mail: gmina@jasionowka.pl,

b) poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl;

c) poprzez platformę Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia dostępną pod adresem: https://cu.wrotapodlasia.pl.

5. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub profilem zaufanym ePUAP.

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć łącznie 3,5 MB.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) zaświadczenie o uczących się dzieciach;

2) zaświadczenie lub oświadczenie o osobach zamieszkałych poza granicami Gminy Jasionówka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/167/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/80/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe