Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/82/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

2) wysokość cen za te usługi.

§ 2. Za świadczenie przez Gminę usług innych, niż wymienione w uchwale Nr XIV/81/16 Rady Gminy Jasionówka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, pobierane są opłaty w następującej wysokości:

1) za odebranie i dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6 i 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka - 450,00 zł za 1 Mg;

2) za odebranie i dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 9-15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka - 500,00 zł za 1 Mg.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/122/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie pod upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe