Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/83/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory:

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wzór deklaracji na podatek rolny - stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wzór deklaracji na podatek leśny - stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/50/15 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/83/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/83/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe