Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/85/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Jasionówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r. poz. 195, poz. 753) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Jasionówka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Jasionówka

§ 1. Użyte dalej określenia oznaczają:

1)odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług;

2)pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej;

3)osoby - osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Jasionówka;

4)ośrodek wsparcia - ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla bezdomnych oraz kluby samopomocy;

5)kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

6)ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

7)GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce.

§ 2. Ośrodki wsparcia, niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jasionówka, są podmiotami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Jasionówka.

§ 3. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku w danym miesiącu.

§ 4. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia jest odpłatny. Gmina Jasionówka pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną w ośrodku.

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem GOPS a kierownikiem ośrodka wsparcia, na terenie którego przebywa osoba skierowana.

§ 6. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie Gminy Jasionówka, oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów utrzymania w ośrodku

Do 100%

0%

Powyżej 100% do 125%

40%

Powyżej 125% do 150%

50%

Powyżej 150% do 175%

60%

Powyżej 175% do 200%

70%

Powyżej 200% do 225%

80%

Powyżej 225% do 250%

90%

Powyżej 250%

100%

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej opłaty na wniosek własny, członka rodziny lub pracownika socjalnego.

2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo przypadkach, gdy ponoszenie opłat za świadczenie usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie, bądź też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z:

1)stratami materialnymi powstałymi w wyniku zdarzenia losowego;

2)udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, dojazdy do lekarza, specjalistyczne badania i diety;

3)zakupem sprzętu rehabilitacyjnego;

4)innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

3. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat nie może przekroczyć odpowiednio 3 lub 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe