Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/87/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r. poz. 195, poz. 753) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej wydatkami na świadczenia, przyznane pod warunkiem zwrotu w zakresie zadań własnych gminy podlegają zwrotowi na zasadach określonych w uchwale.

§ 2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wynosi:

Wysokość zwrotu liczona w stosunku do kosztu usługi wyrażona w %

powyżej 100 do 110

10

powyżej 110 do 120

20

powyżej 120 do 130

30

powyżej 130 do 140

40

powyżej 140 do 150

50

powyżej 150 do 160

60

powyżej 160 do 170

70

powyżej 170 do 180

80

powyżej 180 do 200

90

powyżej 200

100

§ 3. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, zasiłków okresowych i celowych na zakup posiłków lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r., poz. 821), jeżeli dochód tych osób i rodzin nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi w części lub całości, w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkałych z rodziną - zgodnie z następującymi zasadami:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na posiłki (dożywianie) podlegająca zwrotowi wyrażona w %

Powyżej 150 do 175

30

Powyżej 175 do 200

50

Powyżej 200

100

2) w przypadku osób zamieszkałych z rodziną:

Dochód osoby w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wyrażony w %

Część wydatków podlegająca zwrotowi wyrażona w %

Powyżej 150 do 175

40

Powyżej 175 do 200

70

Powyżej 200

100

§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 5. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę lub w ratach zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 2.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określona zostanie w decyzji wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce, na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

3. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty przyznania świadczenia.

4. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Za dzień spłaty należności uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego w decyzji, o której mowa w ust. 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/188/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe