Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/109/16 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mały Płock i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny;

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące frakcje odpadów: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji.

2. Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w każdej ilości.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w miesiącu;

2) selektywne odpady komunalne - jeden raz w miesiącu;

2. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

3. Dopuszcza się, aby odpady zielone i ulegające biodegradacji zbierać i zagospodarowywać na własne potrzeby poprzez tworzenie przydomowych kompostowników.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą minimum 2 razy w roku (wiosną i jesienią) zgodnie z ustalonym z przedsiębiorcą harmonogramem odbioru.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości, lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami; właściciel nieruchomości zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady.

§ 4. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Małym Płocku na terenie posesji Zakładu Gospodarki Komunalnej świadczy usługi codziennie w godzinach prazy zakładu tj. od godz. 8.00 do 15.00, polegające na przyjmowaniu selektywnie zabranych przez mieszkańców odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i zużyte opony.

2. Informacje o funkcjonowaniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małym Płocku.

3. Właściciele nieruchomości na własny koszt dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpady komunalne określone w ust. 1.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi osobiście, pisemnie lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18 - 516 Mały Płock tel. 86-279-13-12.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXIII/106/13 Rady Gminy Mały Płock z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz.1270).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe