Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Mały Płock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1440, poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały XXI/93/2012 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Mały Płock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2012r. poz. 4135) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik do Uchwały Nr XVII/111/16
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Mały Płock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku

kilometraż

strona

1

Ul. Ogrodowa

0+ 200

lewa

Mały Płock

01

2.

Mały Płock- Popki-Włodki- Chludnie

4,663

Pętla autobusowa

Chludnie

02

3

Kąty - Janowo

Nr 104389 B

0 + 2,1 km

lewa

Kąty

03

4

Kąty - Janowo

Nr 104389 B

0 + 3.0 km

lewa

Kąty

04

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe