Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/82/16 Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (Dz.U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 75) i uchwała Nr XXXII/205/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (Dz.U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3715).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/82/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA BRAŃSK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy;

3) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę:

a) zarejestrowanego w rejestrze działalności regulowanej, prowadzącego działalność w zakresie odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, lub

b) przedsiębiorcę zarejestrowanego w rejestrze działalności regulowanej i prowadzącego na podstawie zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z którymi będą zawierane umowy cywilno - prawne odpowiednio na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej lub właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; podmiotem uprawnionym może być również gminna jednostka organizacyjna prowadzącą działalność w powyższym zakresie.

4) wykonawcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, który został wyłoniony w drodze postępowania, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 2164) i podpisał z Miastem umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) worek żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych; odbiór 1 raz na miesiąc;

b) worek niebieski - do gromadzenia makulatury i tekstyliów; odbiór 1 raz na miesiąc;

c) worek zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego; odbiór 1 raz na miesiąc;

d) worek szary lub metalowy pojemnik - na popiół lub żużel (worek ze wzmocnionego materiału np. PE) oraz piach - odbiór 1 raz na 2 tygodnie;

e) worek bezbarwny - do gromadzenia "zielonych" odpadów komunalnych takich jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, drobno pocięte gałęzie mieszczące się w worku, choinki, odbiór:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada - 1 raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca - 1 raz w tym okresie, w terminie podanym
do wiadomości mieszkańców.

f) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont. W przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej w każdym wyznaczonym na terenie nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych; wywóz 1 raz na 2 tygodnie;

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia makulatury i tekstyliów; wywóz 1 raz na 2 tygodnie;

c) pojemnik zielony - na szkło białe i kolorowe; wywóz 1 raz na 2 tygodnie;

d) pojemnik podstawiony przez wykonawcę - do gromadzenia "zielonych" odpadów komunalnych, takich jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów gałęzie do długości 1 m, choinki - wywóz:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada - 1 raz w tygodniu,

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca - 1 raz w tym okresie, w terminie podanym do wiadomości mieszkańców;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont. W przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

f) metalowy pojemnik na popiół i żużel oraz piach - zebrane w sposób selektywny - odbierane 1 raz na 2 tygodnie;

3) selektywna zbiórka niżej wskazanych odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych przez przekazywanie ich indywidualnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych;

b) zużytych baterii i akumulatorów;

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych;

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

e) zużytych opon;

f) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach;

g) tworzyw sztucznych;

h) opakowań metalowych;

i) opakowań wielomateriałowych;

j) makulatury i tekstyliów;

k) szkła białego i kolorowego;

l) odpadów biodegradowalnych tj. gałęzi z pielęgnacji drzew i krzewów, trawy, liści;

ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płyty karton - gips, styropian).

2. Zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest na następujących zasadach:

1) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela - wywóz 1 raz na 2 tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych na terenie altanek śmietnikowych, miejsc ustawienia pojemników - wywóz 1 raz w tygodniu.

3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji odrębnie, w przydomowych kompostownikach, z przeznaczeniem wykorzystania kompostu do własnego użytku - pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych, a użyte środki myjące ulegają biodegradacji.

6. Doraźne drobne naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

7. Zabrania się spalania odpadów w sposób uciążliwy dla współmieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz w miejscach wspólnego użytku.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania nieruchomości w należytym stanie sanitarno-higienicznym.

9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i nieczystości ciekłych na podstawie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na podstawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne;

2) pojemniki na odpady;

3) worki;

4) kontenery;

5) kosze na ciągach pieszych przyległych do nieruchomości wystawiane przez podmioty prowadzące handlową działalność gospodarczą;

6) trwale zamocowane przez właścicieli nieruchomości stałe kosze uliczne w miejscach publicznych takich jak: ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, place, parki.

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l lub 120 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 1 do 4 osób;

2) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l - w przypadku gospodarstwa domowego 5 osób i powyżej;

3) pojemniki o poj. 1100 l - w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów;

4) kontenery lub pojemniki 1100 l o łącznej pojemności do 10 m3 - w zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

5) jeden szczelny worek foliowy na odpady o pojemności 120 l - w przypadku ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października;

6) właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wytwarzane są tam odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami publicznymi), zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając cykl odbioru uzgodniony z podmiotem uprawnionym.

3. Określa się rodzaje i minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) worki powinny być wykonane z tworzywa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów;

2) pojemność worków powinna wynosić 120 l;

3) worki powinny być w następujących kolorach: żółty, niebieski, zielony, bezbarwny i szary; dodatkowo powinny zawierać trwały i widoczny nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą, adresem i danymi kontaktowymi wykonawcy;

4) worek na popiół i żużel powinien być wykonany z folii ze wzmocnionego materiału np. PE o pojemności 20 kg.

4. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym - zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;

3) ze względów praktycznych i estetycznych właściciel nieruchomości może zakupić (we własnym zakresie) stojak na worki do segregacji, ustawiony w pomieszczeniach gospodarczych nieruchomości;

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się:

1) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) odpadów komunalnych:

a) w centrum miasta co najmniej raz w tygodniu; niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

b) z cmentarzy - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady;

c) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;

d) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

3) nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny i odpadów zmieszanych, dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości raz do roku oraz ogłaszany w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń i stronie urzędu - zwłaszcza w przypadku zmian w planie odbioru.

3. W razie, gdy nie jest możliwe przekazanie selektywnie zebranych odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu, odpady te należy przekazać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Określa się sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest na czas odbierania odpadów, do udostępnienia pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych, umożliwiając pracownikom podmiotu uprawnionego oraz wykonawcy swobodny dostęp do odbioru tych odpadów.

3) W przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej stosuje się pkt. 2, z tym, że pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawione poza terenem nieruchomości w miejscu widocznym, nie powodującym przy tym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

4) właściciel ma obowiązek nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika bezodpływowego na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. W celu ograniczania powstawania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (w tym toreb foliowych).

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowanie odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów - prowadzanie psa na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne lub ich mieszańców zagrażających otoczeniu - dodatkowo w kagańcu;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór;

b) usuwanie na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe;

c) wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej w sposób nieuciążliwy i nie zagrażający przebywającym tam osobom;

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania w poszczególnych

nieruchomościach

§ 8. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej nieruchomości;

2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie techniczno - sanitarnym;

3) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza obrębem nieruchomości;

4) utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzający uciążliwości takich jak hałas, odory itp. wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich;

5) niezanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami lub innymi nieczystościami.

§ 9. Zezwala się na utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej z zapewnieniem właściwych warunków sanitarno-higienicznych.

§ 10. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli, w tym emisji będących jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3) przestrzegania przepisów sanitarno- epidemiologicznych;

4) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 11. 1. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze, piwnice, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzać dwa razy w roku kalendarzowym:

1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 31 marca;

2) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 1 do 31 października;

3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe