Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/84/16 Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania z góry do dnia 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy za wyjątkiem ryczałtowej opłaty za rok, o której mowa w ust. 2.

2. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku, uiszcza się bez wezwania z góry w terminie do 30 maja danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Brańsk lub na indywidualne konto bankowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3874).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe