Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/85/16 Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wzór deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) wzór deklaracji DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) format elektroniczny deklaracji wskazanych w pkt.1 i pkt. 2 jako XML oraz układ informacji i powiązań między nimi, stanowiące kolejno załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1. właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250).

2. Deklaracje o których mowa w § 1 można składać w Urzędzie Miasta Brańsk:

1) pisemnie (osobiście lub listownie),

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej).

3. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 4. 1 Traci moc Uchwała Nr XXIV/168/13 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4186).

2. Deklaracje złożone według wzoru deklaracji określonego uchwałą, o której mowa w ust. 1 złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/85/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe