Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/128/16 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych publicznych zalicza się następującą drogę wewnętrzną:

nazwa drogi

przebieg drogi

długość

numery działek

ulica Boczna we wsi Zawady

Droga gminna nr 105 699 B Zawady - Konarzyce (ulica Konarska) - działka 157/3

85 m.

157/8 (obręb Zawady)

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do Uchwały Nr XXI/128/16
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe