Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/130/16 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom, będącym drogami publicznymi, położonym na terenie miejscowości Janowo:

1) droga powiatowa nr 1947 B w granicach obrębu Janowo otrzymuje nazwę ulicy Słonecznej;

2) droga gminna nr 105 818 B otrzymuje nazwę ulicy Jaśminowej;

3) droga gminna położona na działkach 26/2 i 53/9 obr. Janowo na długości od drogi gminnej 105 818 w kierunku północnym otrzymuje nazwę ulicy Lawendowej;

4) droga gminna położona na działkach 26/2 i 53/9 obr. Janowo na długości od drogi gminnej 105 818 do drogi gminnej nr 152 034 B otrzymuje nazwę ulicy Różanej;

5) droga gminna 105 688 B w części położonej na działce 167 obr. Janowo nazwę ulicy Pogodnej;

6) droga gminna 105 688 B w części położonej na działce 164 obr. Janowo nazwę ulicy Łącznej.

§ 2. Nadaje się następujące nazwy ulicom, będącym drogami wewnętrznymi, położonym na terenie miejscowości Janowo:

1) droga wewnętrzna położona na działce nr 106/5 obręb Janowo otrzymuje nazwę ulicy Miłej;

2) droga wewnętrzna położona na działce nr 103/7 obręb Janowo otrzymuje nazwę ulicy Wesołej.

§ 3. Szczegółowe położenie ulic wymienionych w § 1 i 2 oraz nadawane im nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/16
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe