Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) ( Dz. U. z 2016 r. poz.716) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz. 374), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych(Dz.Urzęd.Woj.Podl. z 2015r. poz.4603).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2016
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/2016
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/101/2016
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/101/2016
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe