Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/90/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r poz.466) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2016roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.773.871,83 zł. w tym bieżące -17.537.116,83 zł majątkowe-3.236.755,00zł.

2) Plan wydatków ogółem 21.592.171,83 zł w tym bieżące -15.993.657,15 zł majątkowe -5.598.514,68 zł.

§ 7. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00zł

§ 8. Na spłatę w 2016 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 638.772,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 700,000,00 zł

3) wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.974.776,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Dochody zwiększono o kwotę 81.320,93zł z następujących tytułów :

1 . Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 08 czerwca 2016roku), zwiększono dotację w dziale 801 o kwotę 23.641,93 zł -z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu- zgodnie z postanowieniem art. 22a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. Dotacja na zakup podręczników na uczniów niepełnosprawnych przekazana została w 100% tj na kwotę 2.614,93zł Natomiast dotacja na podręczniki dla szkół podstawowych przyznana w wysokości 11.130,00zł stanowi 75% potrzeb. Podobnie w gimnazjum gminnym przyznana kwota 9.897,00zł stanowi 76% całości wydatków.

2. Zwiększono dochody własne o kwotę 26.979,00zł jako odszkodowanie za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej przez Powiat Siemiatycki.

3. Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.198.2016.MA z dnia 27 czerwca 2016roku), zwiększono dotację w rozdziale 85295 o kwotę 30.700,00 zł -z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

II Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 81.320,93zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków o kwotę 26.979,00zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1710B na odcinku Krasewice Stare -Lachówka , dł. 0,320km (przeznaczając na ten cel dochody otrzymane od Powiatu Siemiatyckiego z tytułu odszkodowania)

- zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy i o 15.000,00zł na audyt energetyczny Gminy Siemiatycze

- na opracowanie projektów budowlanych na drogi gminne ( Kułygi - do drogi wojewódzkiej nr 690 oraz droga Korzeniówka- Cecele), zwiększono wydatki o kwotę 40.000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na prace bieżące na drogach gminnych.

- zwiększenia wydatków bieżących związanych z promocją gminy oraz zakupem wyposażenia do domków w Wólce Nadbużnej .

- zmniejszono o kwotę 10.000,00zł wydatki związane z obsługą długu-spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na wniosek sołectwa Kłopoty -Stanisławy dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego w 2016roku. Zwiększono wydatki na zakup grilla, jednocześnie zmniejszono wydatki na podżwirowanie dróg gminnych oraz wykonanie podkładów geodezyjnych.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Zmiany w budżetach jednostek szkolnych wynikają z likwidacji z dniem 30 czerwca 2016r Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe