reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/8/2016 Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195) Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2015 rok, według, którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianych wynosi - 783 327,00 zł,

2) wykonanie dochodów- 700 462,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 1 056 214,00 zł,

4) wykonanie wydatków- 855 754,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5) plan przychodów- 272 887,00 zł,

6) wykonanie przychodów - 272 887,00 zł,

7) plan rozchodów- 0,00 zł,

8) wykonanie rozchodów-0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;

2) Zgromadzeniu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu


Czesław Jan Kiejko

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" ZA 2015 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2015r.

Plan po zmianach na 2015r.

Wykonanie za 2015r.

% wykonania

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

3 000,00

3 000,00

2 815,00

93,83%

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

3 000,00

3 000,00

2 815,00

93,83%

920

POZOSTAŁE ODSETKI

3 000,00

3 000,00

2 815,00

93,83%

900

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

700 780,00

780 327,00

697 647,15

89,40%

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

700 780,00

780 327,00

697 647,15

89,40%

0490

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

619 000,00

619 000,00

531 936,29

85,93%

0690

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

0,00

500,00

2 053,20

410,64%

0920

POZOSTAŁE ODSETKI

3 000,00

16 470,00

18 867,01

114,55%

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

0,00

66 197,00

66 630,65

100,66%

2900

WPŁYWY Z WPŁAT GMIN

78 780,00

78 160,00

78 160,00

100,00%

RAZEM

703 780,00

783 327,00

700 462,15

89,42%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" ZA 2015 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2015r.

Plan po zmianach na 2015r.

Wykonanie za 2015r.

% wykonania

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

4 000,00

4 000,00

0,00

4810

REZERWY

4 000,00

4 000,00

0,00

900

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

721 580,00

1 052 214,00

855 754,97

81,33%

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

646 780,00

977 514,00

791 726,47

80,99%

3020

NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN

200,00

200,00

0,00

0,00%

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

95 000,00

90 000,00

88 124,06

97,92%

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

7 100,00

7 100,00

7 054,16

99,35%

4110

SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE

18 800,00

18 800,00

17 325,99

92,16%

4120

SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY

2 400,00

2 400,00

2 345,74

97,74%

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

25 000,00

28 600,00

26 845,00

93,86%

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

8 000,00

9 000,00

6 570,33

73,00%

4260

ZAKUP ENERGII

10 000,00

16 000,00

13 762,61

86,02%

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

3 000,00

1 000,00

0,00

0,00%

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

600,00

600,00

0,00

0,00%

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

402 480,00

440 247,00

434 109,62

98,61%

4360

OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

1 800,00

1 800,00

1 652,32

91,80%

4410

PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE

2 000,00

2 000,00

521,01

26,05%

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

2 500,00

8 097,00

3 706,84

45,78%

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW SOCJ.

4 200,00

4 200,00

3 281,79

78,14%

4480

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

30 700,00

30 800,00

30 800,00

100,00%

4600

KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH

0,00

600,00

500,00

83,33%

4610

KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

10 000,00

10 000,00

2 997,00

29,97%

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

3 000,00

3 000,00

730,00

24,33%

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH

20 000,00

143 070,00

11 400,00

7,97%

6060

ZAKUP INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

0,00

20 000,00

0,00

0,00%

6610

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE

0,00

140 000,00

140 000,00

100,00%

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

74 800,00

74 700,00

64 028,50

85,71%

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

73 000,00

73 000,00

62 328,50

85,38%

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH

1 800,00

1 700,00

1 700,00

100,00%

RAZEM

725 580,00

1 056 214,00

855 754,97

81,02%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2015r.

Plan po zmianach na 2015r.

Wykonanie za 2015r.

% wykonania

PRZYCHODY OGÓŁEM

21 800,00

272 887,00

272 887,00

100,00%

957

NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH

21 800,00

272 887,00

272 887,00

100,00%


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" za 2015 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr I/6/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku w następującej wysokości:

Plan dochodów- 703 780,00 zł w tym:

? dochody własne- 703 780,00 zł

? dochody majątkowe - 0,00 zł

Plan wydatków - 725 580,00 zł w tym:

? wydatki bieżące- 703 780,00 zł

? wydatki majątkowe - 21 800,00 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

1) Uchwałą Nr 1/1/2015 Zarządu Związku Gmin z dnia 28 stycznia 2015 roku;

2) Uchwałą Nr 2/2/2015 Zarządu Związku Gmin z dnia 9 lutego 2015 roku;

3) Uchwałą Nr II/12/15 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 27 marca 2015 roku;

4) Uchwałą Nr III/14/15 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 24 czerwca 2015 roku;

5) Uchwałą Nr 8/5/2015 Zarządu Związku Gmin z dnia 9 listopada 2015 roku.

Zmiany dokonane powyższymi uchwałami spowodowały zwiększenie wysokości planu dochodów
i wydatków. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok przedstawia sie następująco:

Plan dochodów- 783 327,00 zł w tym:

dochody własne- 783 327,00 zł,

dochody majątkowe- 0,00 zł.

Plan wydatków - 1 056 214,00 zł w tym:

wydatki bieżące- 751 444,00 zł,

wydatki majątkowe - 304 770,00 zł.

Dochody budżetowe za 2015 rok zostały zrealizowane w 89 %, co stanowi kwotę 700 462,15zł, w tym:

odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2 815,00 zł,

wpływy z usług statutowych świadczonych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych - 531 936,29 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 235,01 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty składki członkowskiej od Gminy Suchowola - 14 632,00 zł,

wpływy z różnych opłat - 2 053,20 zł,

wpływ zaległej składki członkowskiej z Gminy Suchowola - 59 600,00 zł,

składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin- 78 160,00 zł,

wpływy z róznych dochodów - 7 030,65 zł.

Wydatki budżetowe za 2015 rok zostały zrealizowane w 81 %, co stanowi kwotę 855 754,97zł. Wydatki bieżące wykonano w 93 %, co stanowi kwotę 702 654,97zł. Wydatki majątkowe wykonano w 50 %, co stanowi kwotę153 100,00zł. Kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku PSZOK w Korycinie, wymianę okien i drzwi w budynku PSZOK, wypłatę dotacji celowej Gminie Korycin, na realizację Projektu ,,Modernizacja budynku PSZOK w Korycinie i zakup wyposażenia" oraz odnowienie turystycznego szlaku rowerowego ,,Kumiałka- Biebrza". Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie
4 000,00zł w 2015 roku nie została rozdysponowana.

W ramach wydatków bieżących, wynikających z prowadzonej działalności statutowej Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" wydatkowano ogólną kwotę 702 654,97zł, w tym na:

? wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku,

? wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi,

? wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskim psów,

? wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku.

Wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku poniesiono w kwocie 141 115,10zł, w tym na:

? wynagrodzenia osobowe pracowników Związku- 88 124,06 zł,

? dodatkowe wynagrodzenia roczne- 7 054,16 zł,

? pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i Fundusz Pracy) - 19 671,73 zł,

? zakup materiałów i wyposażenia- 6 317,42 zł,

? zakup energii- 13 762,61 zł,

? zakup usług telekomunikacyjnych - 1 652,32 zł,

? podróże służbowe - krajowe- 521,01 zł,

? szkolenia pracowników- 730,00 zł,

? odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3 281,79 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi poniesiono w kwocie 497 928,46 zł, w tym na:

? wynagrodzenia bezosobowe- 26 845,00 zł,

? podatek od nieruchomości- 30 800,00 zł,

? zakup usług pozostałych:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów - 391 534,56 zł,

- wysyłka pism związanych z gosp. odpadami - 4 950,35 zł,

- inkaso od opłat- 13 530,24 zł,

- inne usługi- 23 064,47 zł,

? różne opłaty i składki- 2 606,84 zł,

? dofinansowanie konkursów w Zespole Szkół w Korycinie
i Szkole Podstawowej w Janowie - 1 100,00 zł,

? kary i odszkodowania dla osób prawnych- 500,00 zł,

? koszty postępowania sądowego- 2 997,00 zł.

Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskich psów w kwocie 62 328,50zł, w tym na:

? zakup usług związanych z utylizacją padłych zwierząt - 1 080,00 zł,

? zakup usług związanych z odłowem bezpańskich psów - 48 000,00 zł,

? opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 80,00 zł,

? monitoring składowiska odpadów w Janowie i Korycinie - 13 168,50 zł,

Wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku Gmin poniesiono w kwocie 1 282,91zł, w tym na:

? artykuły spożywcze oraz usługi konsumpcyjne na posiedzenia - 1 282,91 zł.

Zobowiązania Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z tytułu zakupu towarów i usług na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 117 591,79zł. Były one niewymagalne, termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Związku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie - 155 292,82 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Związku na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 117 703,92zł. Prognoza długu na koniec 2015 nie występuje. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 272 887,00zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 272 887,00zł. Przychody zostały wykonane w 100% i wyniosły 272 887,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2015 rok

Związek Gmin "Kumiałka - Biebrza" z siedzibą w Korycinie rozpoczął swoją działalność 14 maja 1996 roku, obecnie w Związku zrzeszone są dwie Gminy Korycin i Janów. W trakcie działalności Związku dokonywano zakupów oraz sprzedaży składników majątku. Stan mienia na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa składnika majatkowego

Wartość księgowa

1.

Zrekultywowane wysypisko śmieci w Janowie

353 174,40 zł

2.

Przyłącze wodociągowe na wysypisku śmieci w Janowie

6 818,00 zł

3.

Przyłącze kablowe i oswietlenie terenu na wysypisku śmieci w Janowie

25 000,00 zł

4.

Piezometry na wysypisku śmieci w Janowie

13 145,50 zł

5.

Ulepszenie szlaku turystycznego na terenie gmin członkowskich

5 660,00 zł

6.

Zestawy komputerowe i urządzenia biurowe w biurze Związku

11 156,32 zł

7.

Programy komputerowe w biurze Związku

20 345,86 zł

8.

Wyposażenie biura Związku

9 574,96 zł

9.

Kontenery KP-7 ( 1 szt.)

2 300,50 zł

10.

Pojemnik MGB - 120 litrowy ( 1 szt.)

82,96 zł

11.

Tablicze informacyjne "Witacze"

13 879,00 zł

12.

PSZOK w Korycinie

462 466,51 zł

13.

Konterner KP-38

3 444,00 zł

14.

Pojemnik MGB 1100

1 205,40 zł

15.

Pojemnik ME35

172,20 zł

16.

Pojemnik na zużyte akumulatory

86,10 zł

17.

Waga 40 ton, wyposażenie PSZOK

1 291,50 zł

18.

Ciągnik RENAULT 11054 +TUZ przedni do ciągnika

52 251,22 zł

19.

Pług do odśnieżania

10 975,61

Razem

993 030,04 zł

Zakupione mienie było przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej Związku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama