Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 112.2016 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Nr XI.60.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę- 35.364 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę- 5.000 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 67.830,35 zł

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 34.466,35 zł

5. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę - 3.000 zł

6. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 12.049.679,11 zł

- z tego: bieżące 11.849.679,11 zł, majątkowe 200.000 zł.

2) Plan wydatków ogółem- 12.038.955,68 zł

- z tego: bieżące 11.102.454,68 zł, majątkowe 936.501 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 10.723,43 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

1.Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 8.06.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6.117 zł. i w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 5.647 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

2.Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.198.2016.MA z dnia 27.06.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 18.600 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

3.Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.213.2016.MA z dnia 29.06.2016 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85212 Zasiłki rodzinne o kwotę 5.000 zł. a zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.000 zł. na wypłaty zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych.

4.Przesunięcia między paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie, dz. 852 Pomoc społeczna, dz. 900 Gospodarka komunalna zostały dokonane zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

5.Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.000 zł., którą przenosi się na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, na zakup energii.

6.Pozostałych przesunięć w ramach poszczególnych działów dokonano w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe