Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 67/16 Wójta Gminy Wizna

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok , według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11. 813. 060, 44 zł,

- wykonanie dochodów wynosi 11. 882. 422, 06 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 13. 578. 559,44

- wykonanie wydatków wynosi : 12. 313. 659,31 zł zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 , 2 i 3

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) Informację o stanie mienia komunalnego Zgodnie z załącznikiem Nr 5

4) Sprawozdania ,o których mowa w pkt. 1 , 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;

a) Radzie Gminy,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/16
Wójta Gminy Wizna
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/16
Wójta Gminy Wizna
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/16
Wójta Gminy Wizna
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/16
Wójta Gminy Wizna
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 67/16
Wójta Gminy Wizna
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe