Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418, z 2016r. poz. 668, poz. 1010) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

a) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

b) praktyk zawodowych,

c) różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,

b) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

c) pedagogów,

d) psychologów,

e) logopedów,

f) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;

4) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w szkołach kształcących
w formie zaocznej.

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły lub placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

4. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, tygodniowy wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-4, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz rozmiar tych obniżek:

lp.

Stanowisko kierownicze

wielkość i typ

szkoły, placówki

Tygodniowy wymiar zajęć

1

dyrektor szkoły

(zespołu szkół) każdego typu

do 9 oddziałów

7

9 do 11 oddziałów

5

12 i więcej oddziałów

3

2

wicedyrektor szkoły

(zespołu szkół) każdego typu

do 13 oddziałów

8

14 i więcej oddziałów

6

3

dyrektor poradni

psychologiczno-pedagogicznej

niezależnie od liczby etatów pedagogicznych

6

4

kierownik warsztatów szkolnych

we wszystkich typach szkół

niezależnie od liczby oddziałów

8

5

kierownik szkolenia praktycznego

we wszystkich typach szkół

niezależnie od liczby oddziałów

10

6

kierownik sekcji przedmiotów artystycznych

niezależnie od liczby oddziałów

10

7

kierownik internatu

niezależnie od liczby wychowanków

12

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określone w ust. 1 lub 2, stosuje się odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska -w stosunku do dyrektora, wicedyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki.

4. Starosta Wysokomazowiecki w uzasadnionych przypadkach może zwolnić od obowiązku realizacji zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub wynika to z organizacji danej szkoły.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1) pedagogów,

2) psychologów,

3) logopedów,

4) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- ustala się według następujących norm:

lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

we wszystkich typach szkół

(zespołach szkół)

1

pedagog

(1 godz. zajęć = 60 minut)

26

2

psycholog

(1 godz. zajęć = 60 minut)

26

3

logopeda

(1 godz. zajęć = 60 minut)

26

4

doradca zawodowy

(1 godz. zajęć = 60 minut)

26

§ 5. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się tak, że wartości równe półgodziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny a wartości mniejsze nić półgodziny pomija się.

2. Godziny przydzielone powyżej tak obliczonej liczby godzin przypadających na etat są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 6. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin prowadzących zajęcia w szkołach kształcących w formie zaocznej wynosi:

1) 18 godzin, a roczny 648 godzin - dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych,

2) 22 godziny, a roczny 792 godziny - dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych.

3. W ramach zajęć, o których mowa w §6 ust. 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć
w przeprowadzaniu egzaminów.

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/103/2008 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 188, poz. 1864, z 2009 r. Nr 186, poz. 1987, z 2011 r. Nr 76, poz. 834, z 2012 r. poz. 1866).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe