Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016r. poz. 814) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 i poz. 1448, z 2013r., poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014r., poz. 312, 486, 529, 768
i 822 i 970, z 2015r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183
i 2281 oraz z 2016r. poz. 226 i 352) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym ( M.P. z 2016r., poz. 778 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość:

1) opłat za usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ust.1 i 2,. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym,

2) opłat za przechowywanie pojazdów, o których mowa w pkt 1, na parkingu strzeżonym,

3) kosztów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie wskazanym w pkt 1 spowoduje ich powstanie, na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie z drogi:

a) roweru lub motoroweru - 110 zł,

b) motocykla - 218 zł,

c) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 476 zł,

d) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5t - 594 zł,

e) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 841 zł,

f) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1239 zł,

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1508 zł.

§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym:

a) roweru lub motoroweru - 19 zł,

b) motocykla - 26 zł;

c) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,

d) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5t - 51 zł,

e) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 73 zł,

f) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 133 zł,

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 196 zł.

§ 4. Wysokość kosztów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowoduje ich powstanie, wynosi 50%stawek określonych w § 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 października 2015r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, z dniem 31.12.2016r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe