Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Filipów

z dnia 5 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz §13 pkt 4 uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.605 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.167 zł oraz zmniejsza o kwotę 120.562 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 17.027.347 zł:

- bieżące - 17.021.847 zł,

- majątkowe - 5.500 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.278.571 zł:

- bieżące - 15.053.564 zł,

- majątkowe - 1.225.007 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 748.776 zł,

2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 8 lipca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

23 944,00

7 105,00

31 049,00

80101

Szkoły podstawowe

14 014,00

4 085,00

18 099,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

14 014,00

4 085,00

18 099,00

80110

Gimnazja

9 330,00

3 020,00

12 350,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

9 330,00

3 020,00

12 350,00

852

Pomoc społeczna

5 056 487,00

1 500,00

5 057 987,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 500,00

1 500,00

4 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 500,00

1 500,00

4 000,00

Razem:

5 459 670,00

8 605,00

5 468 275,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.027.347 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.021.847 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finasowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 15.000 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 5.500 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży prawa własności - 5.500 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 8 lipca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

120 190,00

0,00

120 190,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

114 190,00

- 2 500,00

111 690,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

- 2 500,00

12 500,00

01030

Izby rolnicze

6 000,00

2 500,00

8 500,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6 000,00

2 500,00

8 500,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

307 995,00

0,00

307 995,00

40002

Dostarczanie wody

307 995,00

0,00

307 995,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

7 000,00

17 000,00

4260

Zakup energii

130 668,00

- 7 035,00

123 633,00

4430

Różne opłaty i składki

20 127,00

35,00

20 162,00

600

Transport i łączność

1 385 444,00

14 500,00

1 399 944,00

60016

Drogi publiczne gminne

986 127,00

14 500,00

1 000 627,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 287,00

- 1 000,00

2 287,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

- 3 000,00

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 8 500,00

11 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

286 563,00

27 000,00

313 563,00

750

Administracja publiczna

1 845 654,00

0,00

1 845 654,00

75011

Urzędy wojewódzkie

30 593,00

0,00

30 593,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 800,00

200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 200,00

800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

2 000,00

75095

Pozostała działalność

386 311,00

0,00

386 311,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 244,00

5 000,00

25 244,00

4300

Zakup usług pozostałych

36 000,00

- 5 000,00

31 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75 391,00

0,00

75 391,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

75 391,00

0,00

75 391,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 667,00

- 300,00

18 367,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

300,00

4 300,00

758

Różne rozliczenia

59 672,00

- 24 672,00

35 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

59 672,00

- 24 672,00

35 000,00

4810

Rezerwy

59 672,00

- 24 672,00

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 424 733,00

0,00

4 424 733,00

80101

Szkoły podstawowe

2 371 380,00

- 9,00

2 371 371,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

- 9,00

39 991,00

80110

Gimnazja

969 720,00

0,00

969 720,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

- 30,00

270,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

30,00

30,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 450,00

0,00

19 450,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,00

- 610,00

7 390,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 595,00

610,00

2 205,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

169 614,00

0,00

169 614,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 145,00

- 30,00

3 115,00

4430

Różne opłaty i składki

60,00

30,00

90,00

80195

Pozostała działalność

52 630,00

9,00

52 639,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

43 752,00

9,00

43 761,00

852

Pomoc społeczna

1 135 415,00

0,00

1 135 415,00

85202

Domy pomocy społecznej

73 901,00

- 13 066,00

60 835,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

73 901,00

- 13 066,00

60 835,00

85206

Wspieranie rodziny

35 996,00

100,00

36 096,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

100,00

100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 418,00

66,00

75 484,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

66,00

66,00

85216

Zasiłki stałe

106 000,00

10 000,00

116 000,00

3110

Świadczenia społeczne

106 000,00

10 000,00

116 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

289 157,00

9 000,00

298 157,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

5 000,00

13 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 730,00

4 000,00

17 730,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

62 809,00

3 900,00

66 709,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 019,00

600,00

9 619,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 300,00

6 300,00

85295

Pozostała działalność

131 484,00

- 10 000,00

121 484,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

37,00

100,00

137,00

3110

Świadczenia społeczne

126 763,00

- 10 100,00

116 663,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

686 187,00

10 172,00

696 359,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

130 460,00

10 172,00

140 632,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 200,00

- 1 000,00

16 200,00

4260

Zakup energii

41 189,00

11 972,00

53 161,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

- 1 200,00

11 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

400,00

1 200,00

90002

Gospodarka odpadami

412 127,00

0,00

412 127,00

4300

Zakup usług pozostałych

358 452,00

- 550,00

357 902,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

550,00

950,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 000,00

560,00

1 560,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

560,00

1 560,00

90095

Pozostała działalność

47 600,00

- 560,00

47 040,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 392,00

- 560,00

44 832,00

Razem:

10 810 296,00

0,00

10 810 296,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

23 944,00

7 105,00

31 049,00

80101

Szkoły podstawowe

14 014,00

4 085,00

18 099,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

139,00

40,00

179,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

13 875,00

4 045,00

17 920,00

80110

Gimnazja

9 330,00

3 020,00

12 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92,00

30,00

122,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

9 238,00

2 990,00

12 228,00

852

Pomoc społeczna

5 056 487,00

1 500,00

5 057 987,00

85211

Świadczenie wychowawcze

2 617 700,00

0,00

2 617 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

400,00

7 400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 400,00

600,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 369 711,00

0,00

2 369 711,00

3110

Świadczenia społeczne

2 210 680,00

- 40 000,00

2 170 680,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

97 098,00

40 000,00

137 098,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 500,00

1 500,00

4 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 450,00

1 471,00

3 921,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50,00

29,00

79,00

Razem:

5 459 670,00

8 605,00

5 468 275,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.053.564 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.883.189 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.754.341 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.128.848 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 372.302 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.710.073 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.225.007 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 8 lipca 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze zmianą dotacji na zakup podręczników dla szkoły podstawowej i gminazjum oraz wypłatę dodatku energetycznego.

Ad zał. Nr 2. Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą:

- przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na bieżące utrzymanie dróg oraz zakup energii do oczyszczalni ścieków.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe