Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 66/266/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r. i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 t., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala sie, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2. 1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1, przedstawić:

1) Radzie Powiatu Grajewskiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Grajewskiego


Alicja Rutkowska


Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego


Leszek Czyżewski


Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego


Janusz M. Marcinkiewicz


Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego


Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Zygmunt Kruszyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Realizacja budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r. - dochody


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1b.pdf

Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2015 r.


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1c.pdf

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jst za 2015 r.


Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1d.pdf

Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst


Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1e.pdf

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych za 2015 r.


Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1f.pdf

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu za 2015 r.


Załącznik Nr 1g do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1g.pdf

Realizacja budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r. - wydatki


Załącznik Nr 1h do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1h.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację programów


Załącznik Nr 1i do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1i.pdf

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r.


Załącznik Nr 1j do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1j.pdf

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019 za 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_1.pdf

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budzetu powiatu za 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 2 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_2.pdf

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 3 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_3.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za rok 2015.


Załącznik Nr Tabela nr 4 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_4.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 5 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_5.pdf

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 6 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_6.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 7 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_7.pdf

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 r.


Załącznik Nr Tabela nr 8 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
ZalacznikTabela_nr_8.pdf

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/266/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o stanie mienia powiatu grajewskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe