Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3999/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Gródek nr XXII/174/16 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Małgorzata Rutkowska Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r. poz. 446) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Gródek
Nr XXII/174/16 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

1) Załączniku Nr 1 do Uchwały, Pouczenie, pkt 5, który pozostaje w sprzeczności
z postanowieniami art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250);

2) Załączniku Nr 1 do Uchwały, Objaśnienia, pkt 2, w którym wprowadzono obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty,
co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.);

3) Załączniku Nr 1 do Uchwały, Objaśnienia, pkt 3, w którym wskazano na obowiązek dołączenia do deklaracji dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo, a w przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego wskazano, że powinno ono być udzielone na piśmie i złożone z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu
z uiszczoną opłatą skarbową, co pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczącymi pełnomocnictw,
w szczególności art. 80a oraz art. 138a-h ustawy;

4) Załączniku Nr 1 do Uchwały, Objaśnienia, pkt 11 oraz Załącznikach nr 1 i nr 2 do deklaracji DO-1, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami art. 6n ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6m ust. 1a-1b oraz art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 250);

- - w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXII/174/16, Pouczenie pkt 5 oraz Objaśnienia pkt 2, 3 i 11, a także stwierdzić nieważność Załączników nr 1 i nr 2 do deklaracji DO-1.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki


Uzasadnienie

W dniu 27 lipca 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Gródek Nr XXII/174/16 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 561), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 29 lipca 2016 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 5 sierpnia 2016 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
5 sierpnia 2016 r. stwierdziło, co następuje.

Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały, Pouczenie, pkt 5 wprowadzono zapis, który pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250). Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały, Objaśnienia, pkt 2, wskazano obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Podkreślić trzeba, iż na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się zmiany brzmienia art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w zakresie zniesienia obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały, Objaśnienia, pkt 3, wskazano na obowiązek dołączenia do deklaracji dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo, a w przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego wskazano, że powinno ono być udzielone na piśmie i złożone z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. Pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczącymi pełnomocnictw, w szczególności art. 80a oraz art. 138a-h ustawy, które to przepisy przewidują m.in. udzielanie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego lub zgłaszanie ustnie do protokołu.

Do Załącznika Nr 1 do Uchwały stanowiącego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono wzory Załączników nr 1 i nr 2 do deklaracji - "Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi", w których wprowadzono wymóg podania wykazu osób zamieszkujących nieruchomość (imię i nazwisko).

Powyższe oświadczenia nie zostały wprowadzone zapisami zawartymi w części normatywnej Uchwały, a jedynie we wzorze deklaracji, Objaśnienia, pkt 11. Ponadto zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b (…). Stosownie zaś do art. 6m ust. 1a deklaracja winna zawierać dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast zgodnie z ust. 1b tego przepisu Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: 1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) adres nieruchomości; 3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego. Wprowadzenie przez Radę wymogu podania wykazu osób zamieszkujących daną nieruchomość/lokal nie znajduje uzasadnienia prawnego i wykracza poza kompetencje ustawowe wynikające z przytoczonych wyżej przepisów.

Należy też mieć na uwadze, że według art. 6m ust. 1c ustawy (odrębnej od ust. 1-1b jednostki redakcyjnej, niewymienionej w art. 6n ust. 1 pkt 1), to wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym), może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie zatem przez Radę oświadczenia składanego przez właścicieli nieruchomości (lokali) w budynkach wielolokalowych wykracza poza delegację ustawową.

W ocenie Kolegium Izby przywołane naruszenia prawa mają charakter istotny.
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 lutego 2016 r. (II FSK 3595/13): "Z treści art. 91 ust. 1 i 4 u.s.g. wynika, że przesłanką stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu gminnego jest istotne naruszenie prawa. Do takich istotnych naruszeń, skutkujących nieważnością uchwały, zalicza się naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię, a także przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał".

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Otrzymuje:

Rada Gminy

Gródek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe