Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4000/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Brańsk nr XV/171/16 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Małgorzata Rutkowska Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r. poz. 446) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Brańsk
Nr XV/171/16 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa w związku z zapisami zawartymi w:

§ 2. , zdanie drugie Uchwały, zgodnie z którym "w szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy", co stanowi naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki


Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr XV/171/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 561), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
5 sierpnia 2016 r. stwierdziło, co następuje.

Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.

W § 2, zdanie drugie Uchwały, wprowadzono zapis, zgodnie z którym "w szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy". Określenie inkasenta we wskazany wyżej sposób prowadzi do naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

"Określenie" inkasentów oznacza konieczność wskazania cech pozwalających podatnikom w sposób jednoznaczny zidentyfikować podmiot uprawniony i zobowiązany do dokonywania inkasa. W przypadku osób fizycznych może ono nastąpić m.in. poprzez wskazanie tych osób z imienia i nazwiska, wskazanie pełnionej przez te osoby funkcji (np. sołtys określonej wsi). Podobny pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 10 października 2013 r. (I SA/Łd 922/13, www.nsa.gov.pl) zauważył, że "sformułowanie "określić inkasentów", użyte w art. 19 pkt 2 u.p.o.l. powinno przybierać w uchwale rady gminy postać określenia konkretnego,
a więc zwrotu odnoszącego się do zindywidualizowanego przez podanie imienia i nazwiska podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - nazwy). W ocenie Sądu, podatnik ma prawo do tego, aby po zapoznaniu się
z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć kto jest uprawniony do pobrania od niego opłaty." Również WSA w Białymstoku, w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r. (I SA/Bk 26/14, Lex: 1512085) zauważył, iż "realizacja uprawnień rady gminy w zakresie określenia inkasentów powinna nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony."

Zapis zgodnie z którym "w szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy", nie pozwala na zindywidualizowanie podmiotu pełniącego funkcję inkasenta.

Ponadto zgodnie z art. 9 ustawy - Ordynacja podatkowa, inkasentem jest m.in. osoba fizyczna obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Pozostawienie inkasentowi swobody w tym zakresie pozostaje
w sprzeczności z przytoczonym przepisem ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji.

Otrzymuje:

Rada Gminy

Brańsk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe