Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 118/XXII/16 Rady Gminy Grajewo

z dnia 9 września 2016r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 75/XII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz.111 i poz.2273) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3" Informacja w sprawie podatku rolnego " otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały

2) załącznik nr 4 "Deklaracja na podatek od nieruchomości" otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały

3) załącznik nr 5 "Deklaracja na podatek rolny " otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały

4) załącznik nr 6 "Deklaracja na podatek leśny " otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Grajewo
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Grajewo
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Grajewo
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Grajewo
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe