Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI.91.2016 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie gminy Szudziałowo:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 600 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 800 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 1.100 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 1.000 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 1.300 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 1.650 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt.5 ustawy i podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 700 zł.

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 1.000 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca- 1.800 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 235 poz. 2861).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.50.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba osi

i dopuszczalna

masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne

systemy

zawieszenia

osi jezdnych.

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

750

900

13

14

800

950

14

15

850

1 000

15

900

1 400

Trzy osie

12

17

800

1 000

17

19

850

1 050

19

21

900

1 100

21

23

1 050

1 350

23

25

1 250

1 750

25

1 250

1 750

Cztery osie i więcej

12

25

960

1 050

25

27

1 150

1 250

27

29

1 350

1 850

29

31

1 850

2 650

31

1 950

2 650


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.50.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba osi

i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne

systemy

zawieszenia

osi jezdnych.

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

18

850

850

18

25

950

1 050

25

31

1 150

1 250

31

1 650

2 100

Trzy osie i więcej

12

40

1 450

2 100

40

1 950

2 700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.50.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe