Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI.92.2016 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) - uchwala się, co następuje: § 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - 400.000,00 zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę- 100.241,88 zł.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 469.200,00 zł.

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 187.158,45 zł.

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn.,, Zadania inwestycyjne na 2016 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn.,, Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. ,, Dotacje celowe w 2016 roku ", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 12.019.315,11 zł

- z tego: bieżące 11.819.315,11 zł, majątkowe 200.000 zł

2) Plan wydatków ogółem - 12.008.591,68 zł

- z tego: bieżące 11.072.090,68 zł, majątkowe 936.501 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 10.723,43 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał Nr 5


Uzasadnienie

dokonanych zmian

DOCHODY

1. W dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan dochodów o kwotę 29.252 zł. w związku o otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego i KSRG, jednostkom OSP z terenu Gminy, na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji i udziałów na rok 2016, dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 47.825 zł. i o kwotę 4.503 zł. zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Na podstawie pisma WFOŚ i GW w Białymstoku Nr WF/555/16/ZFK-WS/4104/0140/16 z dnia 9.03.2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.661,88 zł. na dofinansowanie zadania ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Szudziałowo".

4. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł., w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych w postaci dotacji dla Powiatu Sokólskiego.

Kwota nadwyżki uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej wielkości, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, co skutkuje zmianą załącznika Przychody i rozchody na 2016 r.

WYDATKI

1. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.701 zł. na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szudziałowo,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 434.200 zł. z tytułu dotacji na inwestycję realizowaną przez Powiat.

2. Pozostałe zwiększenia planu wydatków wynikają z analizy realizacji budżetu jak też ze zwiększeń po stronie dochodów, a dotyczą:

a) w dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.000 zł. w związku z przewidywanym większym wykonaniem,

b) w dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 12.292,18 zł., na potrzeby urzędu związane z zakupem materiałów i usług,

c) w dz. 754 rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 29.252 zł. na doposażenie w materiały i sprzęt jednostkom OSP,

d) w dz. 801 rozdz. 80150 Realizacja specjalnej organizacji nauki- zwiększenie w planie wydatków o kwotę 47.825 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszenie w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35.000 zł. wydatków finansowanych środkami własnymi gminy,

e) w dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 11.317,92 zł. pozostałych środków niewykorzystanych w 2015 r.,

f) w dz. 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł., na opłacenie pobytu dla podopiecznych,

g) w dz. 900 rozdz. 90002 Ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.662,35 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2015 r. pochodzących z opłat za odpady oraz o kwotę 31.809 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

h) w dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł. na zakup energii.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe