Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim

z dnia 13 października 2016r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3308 i 3386).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Bielsk Podlaski, gmin: Bielsk Podlaski i Orla i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

p.o. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim


Emilia Wielądek-Żukowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe