Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/389/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 5 października 2016r.

w sprawie nadania nazwy alejce, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 8 - Antoniuk, na terenie Parku Antoniuk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje:

§ 1. Alejce położonej w Białymstoku na osiedlu nr 8 - Antoniuk, w obrębie nr 3 - Antoniuk, na terenie Parku Antoniuk, obejmującej część działki o numerze geodezyjnym 372/23, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Aleja Jerzego Fedorowicza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Z propozycją upamiętnienia Jerzego Fedorowicza, poprzez nadanie jego imienia alejce w Parku Antoniuk przy ulicy Wierzbowej w Białymstoku, zwróciły się: Białostockie Towarzystwo Fotograficzne, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Związek Polskich Artystów Fotografików oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka.

Planowana do nazwania alejka położona jest w obrębie nr 3 - Antoniuk na części działki o numerze geodezyjnym 372/23, stanowiącej własność Gminy Białystok, na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XII/94/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r., oznaczonym symbolem 3.1ZP, Zz - zieleń urządzona - parkowa (Park Antoniuk) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na potencjalnych terenach zalewowych.

Jerzy Fedorowicz był nauczycielem fizyki, techniki oraz fotografii. Pracował w oświacie ponad 35 lat. Poza pracą dydaktyczną zajmował się działalnością kulturalną i twórczą, szczególnie w dziedzinie fotografii. Współtworzył Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 5 w Białymstoku, którym kierował i w którym pracował jako nauczyciel fotografii. Na początku lat 80-tych organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i był jego pierwszym dyrektorem. Powołał do życia Ogólnopolską Wystawę Fotografii Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku, która trwa do dzisiaj. Był nauczycielem fotografii w VII LO w Białymstoku. Fotografia była dla niego skutecznym środkiem, metodą i formą w procesie kształcenia i wychowania młodzieży. Każdego roku organizował młodzieży bardzo wiele plenerów fotograficznych i wystaw. Jego uczniowie uczestniczyli w najważniejszych młodzieżowych imprezach fotograficznych kraju, zdobywając tam główne nagrody. Za swoją działalność otrzymał nagrodę Nauczyciel Animator Kultury 2001 r.

Był również aktywnym harcerzem. W latach 70-tych pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP Białystok - Miasto. Z jego inicjatywy odbyło się wiele obozów wędrownych i stacjonarnych. Dbał także o dzieci, które spędzały wakacje w mieście. To dzięki niemu zaistniała Nieobozowa Akcja Letnia w Białymstoku. Nowatorstwem był fakt przeprowadzenia obozów harcerzom interesującym się sztuką fotografii.

Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z podziemną "Solidarnością" wykonując liczne fotokopie. Instytut Pamięci Narodowej wielokrotnie bazował na Jego fotografiach w swoich wydawnictwach. Po przejściu na emeryturę z pasją fotografował wydarzenia o charakterze religijnym. Wykonywał wiele zdjęć dla potrzeb białostockiej kurii, był fotoreporterem podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach. Był także autorem diaporam służących do pokazywania w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury w Białymstoku.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie stosownej uchwały będzie wyrazem uhonorowania zasług Jerzego Fedorowicza.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe