Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/391/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 5 października 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 26 - Bacieczki

Tekst pierwotny

z dnia .................... 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822 oraz 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 2183 i poz. 2281) i art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, poz. 541, poz. 1045, poz. 1273, poz. 1327, poz. 2183, poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 27) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 26 - Bacieczki, w obrębie Nr 1 - Bacieczki, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 849, 872, 878/2 i 879/3 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 876/4 i 877/1 oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Jana Heweliusza.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 stwierdza się utratę mocy obowiązującej Uchwały Nr XVII/121/68 Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 1968 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie m. Białegostoku, w części obejmującej dotychczasowy przebieg ulicy Włodzimierza Komarowa.

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz nowych praw jazdy osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie tych dokumentów, z powodu konieczności zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, wynikającej z §1 niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z opłat, o których mowa w ust. 1, realizowane będzie w okresie osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie z opłat za wydanie dokumentów wskazanych w §3 ust. 1, nie obejmuje opłaty ewidencyjnej pobieranej na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.z 2015 r. poz. 681).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy Włodzimierza Komarowa na Jana Heweliusza zwrócił się do Rady Miasta Białystok pan Wojciech Więckowski. Zmiana nazwy ulicy ma na celu wyeliminowanie patronów związanych z systemem komunistycznym.

Włodzimierz (Władimir) Komarow - obecny patron ulicy - był sowieckim kosmonautą, bohaterem Związku Radzieckiego i zapewne to było głównym powodem uwieczniania jego osoby przez władze systemu komunistycznego.

Z uwagi na sąsiedztwo nazw związanych z kosmosem na osiedlu Bacieczki (Orbitalna, Saturna, Wenus, itp.) na nowego patrona ulicy proponuje się Jana Heweliusza.

Jan Heweliusz (1611-1687) - gdański astronom, matematyk i konstruktor instrumentów naukowych. Duży wpływ na przyszłe życie Heweliusza miała rozpoczęta w 1618 nauka w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, gdzie pod wpływem profesora nauk ścisłych Piotra Krügera zainteresował się astronomią, zbudował też swoje pierwsze przyrządy. W styczniu 1622 rozpoczął naukę na wydziale sztuk wyzwolonych uniwersytetu w Królewcu, w 1627 powrócił jednak do Gimnazjum Akademickiego, gdzie do 1630 roku pogłębiał znajomość nauk ścisłych. W 1630 Heweliusz rozpoczął studia prawniczo-ekonomiczne w Lejdzie, a rok później udał się w podróż, w trakcie której odwiedził między innymi Londyn i Paryż. W trakcie podróży po Europie Heweliusz poznał wielu wybitnych przedstawicieli nauki, z niektórymi z nich zaprzyjaźnił się i później utrzymywał ścisłe kontakty prowadząc obfitą korespondencję, niektórzy odwiedzili go też w Gdańsku. W 1664 Heweliusz został wybrany pierwszym w historii zagranicznym członkiem londyńskiego Royal Society. W 1666 zaoferowano mu kierownictwo w nowo zbudowanym obserwatorium w Paryżu, nie przyjął jednak tego stanowiska i dyrektorem został Giovanni Cassini. W pierwszej połowie lat czterdziestych XVII wieku Heweliusz prowadził systematyczne teleskopowe obserwacje Księżyca. Ich efektem była wydana w 1647 "Selenografia, czyli opisanie Księżyca...". W początkowych rozdziałach astronom opisał budowę swych lunet, następnie przedstawił wyniki obserwacji planet, księżyców Jowisza oraz plam słonecznych. Najważniejszą część dzieła stanowiły obserwacje i dokładne mapy Księżyca. Ostatnie rozdziały Selenografii opisują obserwacje zaćmień i zakryć ciał niebieskich przez Księżyc. Selenografia zdobyła duże uznanie w Europie, a Heweliusz rozsyłał do znajomych i ważnych postaci ręcznie kolorowane egzemplarze. 22 listopada 1644 zaobserwował fazy Merkurego. W kolejnych latach prowadził różnego rodzaju obserwacje - planet, zaćmień, libracji Księżyca. W 1656 ukazała się Rozprawa o rzeczywistej postaci Saturna, w której próbował rozwikłać zagadkę jego wyglądu, ale odgadnąć istnienia pierścieni Heweliusz nie zdołał. W 1662 wydał pracę "Merkury widoczny na Słońcu", relacjonującą tranzyt Merkurego. Wyznaczył przy tym kątową średnicę Merkurego. W 1668 wydał dzieło "Cometographia", w którym relacjonował własne obserwacje komet, jak również opisał ich pojawienia się od najdawniejszych czasów. Odkrył cztery komety a obserwował siedem. Jako pierwszy astronom podważył teorię Johannesa Keplera, że komety poruszają się po liniach prostych, stwierdził, że przemieszczają się po torach zakrzywionych; myśl tę kontynuował z sukcesami Georg Samuel Dörffel. W 1670 niezależnie od Pera Anthelma odkrył najstarszą znaną nową - Nova 1670 Vulpeculae. W 1686 Heweliusz rozpoczął pracę nad katalogiem gwiazd i atlasem nieba, dane do których zbierał już od początku lat 50. Niestety, nie udało mu się tego działa dokończyć. Oba dzieła zostały wydane przez wdowę w roku 1690. Najdokładniejszy na ówczesne czasy katalog położeń gwiazd zawierał 1564 pozycje. Atlas ciał niebieskich został opublikowany dzięki finansowemu wsparciu Jana III Sobieskiego i jemu też został zadedykowany. Atlas ten zawiera m.in. cytaty z atlasu Uług Bega. W 1683 dla uczczenia zwycięstwa wojsk polskich Sobieskiego pod Wiedniem Heweliusz nadał nowo opisanej konstelacji nazwę Tarcza Sobieskiego. Inne gwiazdozbiory nazwane przez Heweliusza to m.in. Gwiazdozbiór Jaszczurki, Mały Lew, Gwiazdozbiór Psów Gończych, Gwiazdozbiór Sekstantu, Lisek, Gwiazdozbiór Rysia. Zostały one w XX wieku zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną i są po dziś dzień nadal aktualne w użyciu. W dziele Selenographia opisał między innymi zasadę działania peryskopu i przewidział jego zastosowanie naukowe, jako taki jest uważany czasami za wynalazcę peryskopu.

Warto również odnotować, że w latach 90-tych zmieniona została w Białymstoku nazwa ulicy Gagarina (obecnie Aleja Solidarności). Tym bardziej celowa wydaje się zatem proponowana zmiana sowieckiego kosmonauty Władimira Komarowa na wybitnego polskiego astronoma - Jana Heweliusza.

Proponowana do zmiany nazwy ulica położona jest na działkach o numerach geodezyjnych 849, 872, 878/2 i 879/3 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 876/4 i 877/1 w obrębie Nr 1 - Bacieczki, które stanowią własność Gminy Białystok.

Aktualnie przy ulicy Włodzimierza Komarowa zameldowane jest około 230 osób.

Dowody osobiste od 1 stycznia 2010 r. wydawane są bez opłaty, interesant ponosi koszt 2 zdjęć.

Zgodnie z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe