Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/84/16 Rady Gminy Turośl

z dnia 18 października 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust.2, 18 ust 1 i ust. 2 pkt. 4, 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 211, 212,214 ust. 1, 215, 216 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r poz. 195/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.304,95 zł. i zmniejsza o kwotę 340.316,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 256.933,07 zł. oraz zmniejsza w kwocie 476.944,12 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. Na wniosek Wójta Gminy Turośl rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 23.207.294,12 zł.

a) plan dochodów bieżących - 23.107.294,12 zł.

b) plan dochodów majątkowych - 100.000,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 22.207.294,12 zł.

a) plan wydatków bieżących - 21.232.374,12 zł.

b) plan wydatków majątkowych - 974.920,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/16
Rady Gminy Turośl
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/16
Rady Gminy Turośl
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/16
Rady Gminy Turośl
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/16
Rady Gminy Turośl
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe