Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Miastem Białystok reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Białegostoku - Stanisławy Kozłowskiej, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, o następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe