Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lutego 2017 r.

pomiędzy Miastem Suwałki zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, z jednej strony, a Powiatem Sejneńskim zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Sejneński - Piotr Franciszek Alszko, Wicestarosta Sejneński - Romuald Witkowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty Bykowskiej, z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe