Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 23/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 października 2017 r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Filipów reprezentowaną przez Wójta Gminy Filipów - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Filipów - Katarzyny Rusanowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe