Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 2 października 2017 r.

do porozumienia nr 8/2017 z dnia 2 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Dubeninki reprezentowaną przez Wójta Gminy Dubeninki - Ryszarda Zielińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dubeninki - Hanny Biedrzyckiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującego Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., prowadzenia zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Dubeninki w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, o następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe