Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 grudnia 2017 r.

do porozumienia nr 5/2017 z dnia 1 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza , przy kontrasygancie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą", z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funcjonujących na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe