Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 grudnia 2017 r.

do Porozumienia nr 6/2017 z dnia 1 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelamacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki -Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą", z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe