Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZP.PZD.032.1.2.2018 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 4 stycznia 2018 r.

zawarte pomiędzy Powiatem Siemiatyckim, zwanym dalej "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działają: 1.Starosta-Jan Zalewski 2.Wicestarosta-Marek Bobel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Mielnik, zwaną dalej "Przejmującym", z siedzibą w Mielniku przy ul. Piaskowej 38, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik-Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Joanny Szymańskiej w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Mielnik, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe