Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 270/XXXVIII/18 Rady Gminy Zambrów

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zambrów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe