Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/244/18 Rady Gminy Białowieża

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe