Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/249/18 Rady Gminy Białowieża

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe