Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 10 października 2019 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 lipca 2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Wasilków w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe