Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe