Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZP.PZD.032.1.21.2021 Starosty Siemiatyckiego

z dnia 20 maja 2021 r.

zawarte pomiedzy Powiatem Siemiatyckim zwanym dalej "Przekazującym" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działaja: 1. Starosta - Marek Bobel 2. Wicestarosta - Sylwester Zgierun przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Siemiatyckiego - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Mielnik, zwaną dalej "Przejmujacym", z siedzibą w Mielniku, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik - Marcina Urbańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik - Małgorzaty Joanny Szymańskiej w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania czystosci nawierzchni jezdni i zieleni na ulcach (Brzeskiej iKkrólewskiej) w miejscowości Mielnik, znajdujacych się w ciągach dróg powiatowych nr 1781B i 1784B, w okresie od dnia podpisania porozumienia do 15.11.2021r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe