| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-66(13)/2009/1334/IX/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu


Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 , z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), w związku z art. 30 ust. 1 oraz na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316)
po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 17 sierpnia 2009 r. (znak EC/284/2009)
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego

ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Mielcu

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”,

uzupełnionego pismami z dni: 08 września 2009 r. znak EC/303/2009, 05 października 2009 r. znak EC/388/2009, 26 października 2009 r. znak EC/430/2009, 30 października 2009 r. znak EC/434/2009, 19 listopada 2009 r. znak EC/448/2009 oraz 24 listopada 2009 r. znak EC/463/2009
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 grudnia 2010 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 02 listopada 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/505/1334/U/1/98/JK (z późn. zm.) oraz z dnia 10 marca 1999 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/797/9209/W/3/99/AD (z późn. zm.) , w dniu 18 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaOtrzymują:
1. Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
2. Wojewoda Podkarpacki,
3. aa.
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 11 sierpnia 2009 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.
Józef Indyka - starszy specjalista
Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-66(13)/2009/1334/IX/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Taryfa dla ciepła EC Mielec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »