| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Mielec

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację kruszywa naturalnego "MIELEC -SZYDŁOWIEC" w miejscowości Szydłowiec w gminie Mielec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy Mielec uchwala co następuje:
I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/182/2002 z dnia 22 maja 2002r. z póź. zm. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację kruszywa naturalnego "MIELEC -SZYDŁOWIEC" w miejscowości Szydłowiec w gminie Mielec - zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 10,4 ha, ograniczony od strony południowej drogą wojewódzką nr 875 relacji Kolbuszowa - Mielec.
3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, stanowiący rysunek planu, wykonany na mapie w skali 1:2000.
4. Załącznik - rysunek planu, zawiera integralną część ustaleń planu, które obowiązują w zakresie zastosowanych oznaczeń określonych na rysunku planu jako obowiązujące.
§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) PG - teren eksploatacji kruszywa naturalnego, w tym 1PG, 2PG,
2) 1ZL - teren lasu.
II. USTALENIA DLA CAŁEGO TERENU OBJĘTEGO PLANEM
§ 3. 1. Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić:
1) położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 "Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów" określonego w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. znak KDH-I/013/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z przepisami szczególnymi niniejszej uchwały,
2) położenie w Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu funkcjonującym na mocy rozporządzenia Nr 79 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 138 z dnia 7 listopada 2005 r. poz. 2105 z póź. zm.), zgodnie z przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały,
3) położenie w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Sandomierska" PLB 180005, zgodnie z przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się przełożenie i przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.
2. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza.
§ 5. Na terenach 1PG, 2PG i 1ZL, pas terenu o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV), należy zagospodarować jako filar ochronny.
§ 6. 1. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w sposób dotychczasowy.
2. Nie dopuszcza się innego czasowego zagospodarowania terenu.
§ 7. 1. Tereny oznaczone symbolem 1PG o pow. 2,51 ha i 2PG o pow. 7,48 ha przeznacza się pod eksploatację kruszywa naturalnego.
2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) obszary wzdłuż terenu 1PG i 2PG należy zagospodarować jako filary ochronne,
2) hałdy nadkładu zdejmowanego z pokładu surowca w okresie jego eksploatacji należy składować na terenie 1PG i 2PG,
3) rekultywacja terenu z wykorzystaniem mas ziemnych usuwanych i przemieszczanych w wyniku eksploatacji kruszywa.
3. Teren objęty planem po zakończeniu eksploatacji kruszywa i przeprowadzeniu rekultywacji przeznacza się na cele gospodarki leśnej.
4. Dostępność komunikacyjna terenu przez obszar leżący po wschodniej stronie terenu objętego planem oraz poprzez drogę wewnętrzną do drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Kolbuszowa - Mielec.
§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem 1ZL o pow. 0,4 ha przeznacza się pod las.
2. Zakazuje się zagospodarowania zielenią wysoką pod linią elektroenergetyczną 15 kV w pasie 11 m (po 5,5m w obie strony od osi linii).
3. Dostępność komunikacyjna terenu przez obszar leżący po wschodniej stronie terenu objętego planem oraz poprzez drogę wewnętrzną do drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Kolbuszowa - Mielec.
III. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/203/2010
Rady Gminy Mielec
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.jpg

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POD EKSPLOATACJĘ KRUSZYWA NATURALNEGO "MIELEC - SZYDŁOWIEC" w miejscowości Szydłowiec w gminie Mielec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »