| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-83(8)/2009/2010/979/V/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 lutego 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rakszawie


Decyzja
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,poz. 1664) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 listopada 2009 r. (znak: ZUK-359/XI/09)
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Rakszawie
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”,
uzupełnionego pismami z dni: 11 grudnia 2009 r. znak ZUK-385/XII/09, 22 stycznia 2010 r. znak ZUK-12/01/2010 oraz 29 stycznia 2010 r. znak ZUK-13/I/10,
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 marca 2011 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 24 listopada 2006r. nr WCC/1153/979/W/OKR/2006/HH, w dniu 16 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaOtrzymują:
1. Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.,
37-111 Rakszawa 334,
2. Wojewoda Podkarpacki,
3. aa.
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 13 listopada 2009 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Tomasz Kaźmierczak - specjalista
Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-83(8)/2009/2010/979/V/TK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 5 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

taryfa dla ciepła (2010) Rakszawa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »