| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Przeworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r.


Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Przeworskiego powołanej w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami na podstawie art. 38a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm. ) została ukierunkowana na realizację ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Komisja w 2009 roku odbyła 3 posiedzenia, na których prowadziła cyklicznie ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie na podstawie sprawozdań Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku.
Dokonywano również opinii pracy Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Spotkanie Komisji które odbyło się w dniu 10 czerwca 2009 r. poświęcone było realizacji Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej". W ramach tych działań prowadzony jest m.in. program prewencyjno-profilaktyczny "Przyjazne Środowisko Lokalne", którego celem jest kształtowanie i utrzymywanie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. Głównymi celami programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przeworskiego, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, ograniczenie zjawisk patologicznych występujących na terenach przyległych do różnych obiektów, w szczególności użyteczności publicznej, pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym, ograniczenie zjawisk kradzieży i dewastacji mienia publicznego oraz prywatnego, poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracji osiedli, lokalnymi mediami, szkołami uczelniami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
Przedstawiciele samorządów lokalnych oraz prezesi zarządów spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta Przeworska wyrazili chęć współpracy w omawianym zakresie. Przedstawili swoje doświadczenia i problemy związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie przez nich administrowanym. W związku z tym, w celu realizacji programu Komisja podjęła decyzje o zorganizowaniu na szczeblu powiatowym międzyinstytucjonalnej grupy roboczej w skład której mają wejść przedstawiciele samorządu lokalnego, administracji osiedli, wspólnot mieszkaniowych oraz Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
Grupa robocza opracuje harmonogram przedsięwzięć, który powinien zawierać w szczególności :
- wytypowanie miejsc, które zostaną objęte kontrolą ze strony wymienionej grupy roboczej ( w pierwszej kolejności należy planować działania na osiedlach, częściach miasta gdzie notuje się najwyższy wskaźnik zjawiska patologicznych, w następnej kolejności pozostałe rejony miasta ),
- uzgodnienie terminów kontroli powyższych miejsc,
- dokonanie przeglądu stanu infrastruktury technicznej,
- sporządzenie z wykonanych czynności stosownej dokumentacji zawierającej stwierdzone nieprawidłowości,
- wnioskowanie do podmiotów odpowiedzialnych za stan infrastruktury technicznej o poprawę stanu przestrzeni publicznych, poprzez stosowanie się do wniosków pokontrolnych wszystkich instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie,]
- udzielanie merytorycznej pomocy podmiotom administracyjnym tereny na których dokonano przeglądu stanu infrastruktury technicznej,
- sporządzanie sprawozdania z każdorazowo przeprowadzonych działań,
- prowadzenie szkoleń dla podmiotów pozapolicyjnych w celu wzbogacenia ich o dodatkową wiedzę z zakresu kształtowania bezpiecznych przestrzeni - szkolenia realizowane przez specjalistę ds. prewencji kryminalnej.
Na kolejnym posiedzeniu odbytym w dniu 13 lipca 2009 r. przeprowadzona została analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie za I półrocze, analizę przedstawili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. Ponadto przedstawiono koncepcję pracy Grupy Roboczej i wstępnie omówiono przebieg harmonogramu działalności grupy.
Omówiono również problematykę związaną z prawidłowym przebiegiem informacji w sytuacjach kryzysowych na linii Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie oraz podległe służby, straże i inspekcje.
W dniu 7 września 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji na którym zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji podjętych działań edukacyjnych i profilaktyczno-prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji na terenie powiatu przeworskiego.
Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009 roku na terenie powiatu przeworskiego, należy zwrócić uwagę na fakt iż patrząc przez pryzmat rozmiarów przestępczości i jej dynamiki można stwierdzić, ze Powiat Przeworski należy do jednych z najbezpieczniejszych powiatów w województwie, a tym samym w kraju.
Zagrożenie przestępczością na 10 tys. ludności wynosi 130,3 (średnia wojewódzka wynosi 184,3), co plasuje nas na trzecim miejscu w woj. podkarpackim pod względem najniższego zagrożenia przestępczością. Należy dodać, że wskaźnik ten na przestrzeni ostatnich lat systematycznie maleje (2004 r. - 163,2, 2005 r. - 159,6, 2006 r. - 150,7, 2007 r. - 151,2 a w 2008 roku -135,9 ).
Ogółem w 2009 roku na terenie powiatu przeworskiego stwierdzono 1024 przestępstw, tj. o 44 mniej niż w 2008 roku (dynamika 95,9% ) uzyskując wykrywalność na poziomie 83,1 %, w 2009 roku tj. o 0,3 % większą niż w 2008 roku i większą od średniej wojewódzkiej w ubiegłym roku o 10,9 %.
W strukturze przestępczości występującej na terenie działania KPP Przeworsk przeważają przestępstwa kryminalne, których stwierdzono 575 (56 % ogółu przestępstw). Drugą w kolejności kategorią przestępstw są przestępstwa drogowe stanowiące 36 % ogółu tego typu czynów (362 czyny). Przestępstwa gospodarcze stanowią z kolei 5 % ogółu przestępstw (54 czyny).
Największą liczbę przestępstw w strukturze przestępczości występującej na terenie powiatu przeworskiego zajmują przestępstwa kryminalne, wśród których najczęściej występującymi są przestępstwa przeciwko mieniu tj. kradzieże i kradzieże z włamaniem, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu i przestępstwa narkotykowe.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2009 wyniosła 70,5%, jest to wykrywalność najwyższa w okresie ostatnich 5 lat, przewyższyła ona średnią wykrywalność z tego okresu o 2,7 % gdyż średnia wykrywalność z ostatnich 5 lat w KPP Przeworsk wynosi 67,8%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w KPP Przeworsk jest wyższa również od średniej wojewódzkiej o 13,8%.
Wśród przestępstw kryminalnych dominują przestępstwa przeciwko mieniu : kradzieże - 131 czynów i kradzieże z włamaniem - 81 czynów. Jeśli chodzi o kradzież cudzej rzeczy to począwszy od roku 2006 do roku 2008 następował stały, systematyczny spadek liczby przestępstw z tej kategorii od 146 w 2006 roku do 127 w roku 2008, zaś w roku 2009 liczba tego typu przestępstw wzrosła o 4. Zadawalającym jest fakt, iż przy spadku liczby stwierdzanych przestępstw kradzieży cudzej rzeczy zauważalny jest od 2005 roku , kiedy to ilość tych przestępstw była najwyższa, stały i systematyczny wzrost ich wykrywalności. W roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 52,3% przy średniej wojewódzkiej 29,2% i był najwyższy od 5 lat.
Niewielki odsetek przestępstw kryminalnych stanowią przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W roku 2009 na terenie działania KPP Przeworsk stwierdzono spadek o 10 liczby ujawnionych tego typu przestępstw w stosunku do roku 2008, gdyż w okresie sprawozdawczym przestępstw z tej kategorii stwierdzono 33 zaś w roku 2008 czynów takich stwierdzono 43. Liczba ujawnionych (stwierdzonych) przestępstw narkotykowych wiąże się w znacznym stopniu z aktywnością samych policjantów, wprowadzaniem nowych bardziej skutecznych metod działania Policji a także zależy również od aktywnej postawy dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców widzących potrzebę walki ze zjawiskiem narkomanii, gdyż problem ten dotyka w większości ludzi młodych.
Omawiając zagrożenie powiatu przeworskiego przestępczością kryminalną nie sposób pominąć zdarzeń, wprawdzie jednostkowych, ale o dużym ciężarze gatunkowym, budzących szeroki oddźwięk społeczny, tj. zabójstw i zgwałceń. W ubiegłym roku doszło do zabójstwa na terenie miasta Przeworska w wyniku nieporozumień rodzinnych i sprawca w przeciągu 20 godzin został ustalony i odnaleziony. Odnośnie zgwałceń należy stwierdzić, iż w roku 2009 odnotowano wzrost o 1 liczby stwierdzonych tego typu przestępstw w porównaniu do roku 2008 gdyż w roku tym przestępstw takich stwierdzono 2 a w roku 2009 - 3. Zadowalającym jest, iż wykrywalność tej kategorii przestępstw jest 100 %.
Obok przestępstw kryminalnych, najliczniejszą kategorię przestępstw stanowią przestępstwa drogowe wśród których zdecydowanie dominują przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym. W roku 2009 stwierdzono 362 przestępstwa drogowe tj. o 13 przestępstw mniej niż w roku 2008, z czego 329 to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym. Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących na terenie działania KPP Przeworsk, począwszy od roku 2006 systematycznie spada i wynosiła ona w roku 2006 - 370, w roku 2007 - 350, w roku 2008 - 349 i w roku 2009 - 329. Należy również zauważyć, że jedynie na terenie działania KP Kańczuga odnotowano znaczny wzrost ilości nietrzeźwych kierujących tj. o 11, ale nie wynika to z tego, że na terenie działania K.P. Kańczuga nastąpił wzrost zagrożenia tego typu przestępczością, a ma to związek ze wzrostem aktywności policjantów, a tym samym wzrostem ujawnialności tych przestępstw w porównaniu do lat wcześniejszych.
W zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku porównując do roku 2008 wszystkich zdarzeń było mniej o 6,6% /50 zdarzeń/, pożarów było więcej o 12% /17pożarów/, miejscowych zagrożeń mniej o 12%, alarmów fałszywych wzrost o 50%. W sumie na terenie powiatu przeworskiego w 2009 roku powstało 710 zdarzeń, w tym 152 pożary, 552 miejscowe zagrożenia i 6 alarmów fałszywych.
Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów zaliczamy podpalenia umyślne, wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieodpowiedzialne posługiwanie się ogniem otwartym.
Najczęstszymi przyczynami powstawania miejscowych zagrożeń jest niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie, gwałtowne opady atmosferyczne, wady środków transportu, huragany, silne wiatry, tornada, gwałtowne przybory wód, zatory lodowe.
Komisja w 2009 roku podejmowała działania mające na celu realizację ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku. Opiniując prace powiatowych służb, inspekcji i straży, Komisja oceniła pozytywnie ich działalność.
W 2010 roku ustawowe zadania Komisji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, będzie realizowała Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Przeworskiego na nową kadencję. Celem jej będzie m.in. kontynuowanie realizacji programu prewencyjno-profilaktycznego "Przyjazne Środowisko Lokalne", którego celem jest kształtowanie i utrzymywanie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. Odbywać się będzie to poprzez zaangażowanie większej grupy osób, gdyż skuteczne przeciwstawianie się zagrożeniom, wymaga dotarcia do jak najszerszej grupy lokalnej społeczności.
Starosta Przeworski

Zbigniew Kiszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »