| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/352/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.15911)) w związku z art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25722))
Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 zmniejsza się proporcjonalnie w przypadku niezapewnienia opieki nad uczniami w wymiarze godzin odpowiadającym minimalnemu wymiarowi opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba (9 godzin).
§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole na okres jednego roku budżetowego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba nie później niż do 10-tego dnia miesiąca, miesięczną informację o liczbie uczniów.
2. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 6. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały i w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku składa je Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych tj. do 31 stycznia następnego roku.
§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §5 ust. 1,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli i prowadzone jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
3. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli, osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, zawiadamia podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole na conajmniej 7 dni przed przystąpieniem do kontroli, o przedmiocie i czasie trwania kontroli.
4. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli,
2) ustaleniami z poprzedniej kontroli,
3) dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba dotyczącą przedmiotu kontroli,
4) dokumentacją sprawozdawczą.
5. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia,
2) imię i nazwisko kontrolującego,
3) nazwę i adres kontrolowanego,
4) temat kontroli,
5) termin ważności upoważnienia.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
7. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
8. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organuprowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych doreprezentowania kontrolowanego,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
3) imiona i nazwiska kontrolujących,
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,
6) opis załączników do protokołu,
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu,
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu,
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.
9. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 10.
10. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
11. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
12. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
13. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
14. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
15. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
16. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
17. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Wojciech Serafin
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/352/2010
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/352/2010
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/352/2010
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 778, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »