| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/254/10 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

z dnia 19 stycznia 2010r.

w sprawie: ustanowienia Regulaminu Gminnego Funduszu Stypendialnego


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim postanawia:
§ 1. Tworzy się Gminny Fundusz Stypendialny dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
§ 2. Zasady funkcjonowania Funduszu określa Regulamin Gminnego Funduszu Stypendialnego, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/254/10
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Regulamin Gminnego Funduszu Stypendialnego
1. Ustanawia się stypendia dla uczniów klas VI, gimnazjów oraz dla wyróżniającej się młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana będzie corocznie w budżecie Gminy Radomyśl Wielki.
3. Wysokość stypendium określa Burmistrz Radomyśla Wielkiego w ramach przyznanych w budżecie środków finansowych na ten cel.
4. Stypendium może otrzymać kandydat, który osiąga wysokie wyniki w nauce lub jest laureatem etapu wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych (organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty) lub zajął I, II, III miejsce na szczeblu centralnym w ogólnopolskich konkursach w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, sportu.
5. Za wysokie wyniki w nauce należy rozumieć uzyskanie na świadectwie szkolnym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium wzorowej oceny z zachowania i średniej ocen z przedmiotów obowiązujących minimum 5,3.
6. Stypendium może też zostać przyznane kandydatowi, który posiada szczególne uzdolnienia i udokumentowne osiagnięcia w dziedzinie kultury, nauki, sztuki, sportu.
7. W przypadkach szczególnie uzdolnionych można wnioskować o przyznanie stypendium dla kandydata, który nie spełnia jednego z określonych w p.1 i w p. 4 warunków. Decyzje w tej sprawie podejmuje Burmistrz Radomyśla Wielkiego.
8. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna,
- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, a także parafie, kluby sportowe itp.)
9. Wniosek może być złożony tylko na ustalonym przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego formularzu i w określonym terminie, tj. do 15 lipca każdego roku.
10. Wnioski należy składaćw siedzibie GZEAS w Radomyślu Wielkim.
11. Wnioski są sprawdzane pod względem formalnym i wstępnie oceniane merytorycznie przez Komisję Stypendialną, powołaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
12. W skład Komisji wchodzą:
- przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim jako jej przewodniczący;
- sekretarz Gminy Radomyśl Wielki;
- dyrektor GZEAS w Radomyślu Wielkim.
13. Komisja obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Pracy, zatwierdzony przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
14. Posiedzenia Komisji zwołuje Burmistrz Radomyśla Wielkiego w ustalonym przez siebie terminie.
15. Stypendia przyznaje Burmistrz Radomyśla Wielkiego, biorąc pod uwagę opinię Komisji Stypendialnej. Opinia Komisji nie jest dla Burmistrza wiążąca. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
16. Stypendia mogą być wypłacane:
- jednorazowo,
- miesięcznie,
- semestralnie.
17. Szczegółowe warunki, cel, zakres oraz wysokość stypendium ustala umowa zawierana pomiędzy Burmistrzem Radomyśla Wielkiego, a prawnymi opiekunami ucznia. Umowa określa również zasady cofania i zwrotu przyznanego stypendium.
18. Wypłacone stypendium podlega zwrotowi, a niewypłacone wstrzymaniu w przypadku:
- stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawidłowe dane,
- skreślenia ucznia z listy uczniów z przyczyn innych, niż określone w p. 19.
19. Przyznane stypendium nie podlega zwrotowi w przypadku:
- skreślenia ucznia z listy uczniów z przyczyn zdrowotnych,
- nie wykonania z ważnych, uzasadnionych przyczyn innych warunków, określonych w umowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »