| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 1 stycznia 2010r.

zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Kańczuga w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10


§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10.
§ 2. 1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zostaną objęte w szczególności następującym zakresem usług:
1) świadczeniami higieniczno - sanitarnymi,
2) opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach,
3) działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.
§ 3. 1. Za realizację zadań, o których mowa w § 1 Miasto i Gmina Kańczuga zobowiązuje się partycypować w kosztach pobytu osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga poprzez dokonanie wpłaty środków w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 jednym przelewem w terminie do dnia 31.03.2010 r.
2. Wysokość partycypacji jest ustalona na podstawie ilości osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga, które korzystały z usług Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu w 2009 r., kosztu pobytu klienta oraz wskaźnika ściągalności.
3. W sytuacji, gdy koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga przekroczą kwotę dokonanej wpłaty, Gmina Miejska Przemyśl wystąpi z propozycją aneksowania warunków porozumienia w zakresie wysokości kwoty partycypacji (dopłaty), przy czym w okresie czasu pomiędzy wyczerpaniem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, a otrzymaniem podpisanego aneksu do umowy nie przyjmuje się do wytrzeźwienia mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.
4. Nadpłata dokonana w ramach udzielonej dotacji przez Miasto i Gminę Kańczuga zostanie zwrócona na jej rachunek w BS Jarosław Filia Kańczuga 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001 po zakończeniu roku budżetowego.
§ 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Miasto i Gmina Kańczuga może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie przedmiotowego sprawozdania, które zostanie zrealizowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.
§ 5. Porozumienie obowiązuje od daty otrzymania przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu podpisanego porozumienia do dnia wyczerpania limitu przyznanych środków, nie dłużej niż do dnia 31.12.2010 r.
§ 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemyśl.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 8. Porozumienie sporządza się w sześciu egzemplarzach, w tym jeden dla Miasta i Gminy Kańczuga.
z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Prezydenta

dr Dariusz Iwaneczko

Skarbnik Miasta

mgr Maria Łańcucka

Burmistrz

inż. Jacek Sołek

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Michna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »